Investering i drømme

= Investering i mennesker

Ansøgningsfrister

Engell Friis Fonden optager ansøgninger to gange årligt.
Du kan søge om støtte til dit projekt før disse datoer:

Til og med 31. januar med uddeling i marts
Til og med 31. juli med uddeling i september

Behandling af oplysninger

Vi beder ansøgere i forbindelse med ansøgning at give aktivt samtykke til behandling af oplysninger og brug af materialer.

Personoplysninger

Vi beder dig give samtykke til, at Gurli og Hans Engell Friis’ Fond behandler de personoplysninger, du afgiver i forbindelse med ansøgningen. Fonden er underlagt Persondataloven, og brug af personoplysninger sker derfor altid i henhold til gældende lovgivning. Oplysninger indhentes aldrig af egen drift men kun, når de er afgivet via ansøgningen. Oplysninger opbevares aldrig længere tid, end det er nødvendigt. Datatilsynet er den centrale myndighed, der fører tilsyn med, at reglerne i Persondataloven bliver overholdt.

Informationsmateriale

Vi beder dig også om samtykke til at Gurli og Hans Engell Friis’ Fond vederlagsfrit må bruge det informationsmateriale du har indsendt i form af tekster, fotografier o.a. ved at bringe materialet på fondens hjemmeside, i præsentationer m.v. Tilsvarende gælder for evalueringsrapporter og andet materiale, som de støttede aktiviteter eller projekter resulterer i, herunder kvalitative og kvantitative data. Dette gælder dog udelukkende såfremt dit projekt opnår støtte.

Indberetning til skat

Det bemærkes at Fondens udlodninger indberettes til SKAT. Det er modtagerens pligt at sørge for korrekt angivelse til SKAT, såfremt udlodningen er skattepligtig for modtageren.

I tilfælde af en bevilling vil Fonden indberette beløbet til SKAT i samme år, som bevillingen gives, uanset om den er udbetalt eller ej.

Der findes dog følgende undtagelser til denne regel:

 • Bevillinger, der udbetales over flere år, bliver indberettet til SKAT i takt med udbetalingerne.
 • Hvis der i bevillingsbrevet står anført, at bevillingsmodtager skal rette henvendelse, når den samlede finansiering er tilvejebragt, og projektet er iværksat, vil indberetningen til SKAT først finde sted, når Fonden har modtaget oplysning herom.

Spørgsmål & svar

Se svarene på en række af de oftest stillede spørgsmål, som Fonden modtager:

 • Skal jeg bruge et særligt skema?
  Ja, du skal sende din ansøgning digitalt via fondens ansøgningsskema nederst på denne side.
 • Kan jeg sende Fonden en ansøgning på print med posten?
  Nej, Gurli og Hans Engell Friis’ Fond modtager kun digitale ansøgninger gennem ansøgningsskemaet.
 • Skal jeg kontakte Fonden, inden jeg sender en ansøgning?
  Nej, kun ansøgninger fremsendt via ansøgningsskemaet vil blive bedømt. Hvis du har spørgsmål til ansøgningsprocessen eller til Fondens støtteformål, kan du kontakte Fonden via e-mail efter grundig gennemlæsning af vejledningen på vores hjemmeside.
 • Er der en ansøgningsfrist?
  Ja, der er ansøgningsfrist to gange årligt.
  Til og med 31. januar med uddeling i marts og
  Til og med 31. juli med uddeling i september.
 • Hvis jeg har fået et afslag på min ansøgning, kan jeg så kontakte Fonden og spørge, hvorfor der er givet afslag?
  Nej, Fonden giver ikke begrundelser for afslag på en ansøgning.
 • Hvilke projekter støttes ikke?
  En række formål falder uden for fondens fundats og strategi og kan ikke støttes. Se hvilke projekter, der ikke opnår støtte
 • Er der grænser for, hvor stort et beløb jeg kan søge i støtte?
  Der ydes hovedsageligt støtte i størrelsen kr. 50.000-250.000. Det er et krav for at indsende ansøgningsskemaet, at du oplyser et ansøgt støttebeløb.
  Husk at vedlægge et budget for projektet.

Sådan ansøger du

Ansøgninger til fonden kan kun fremsendes digitalt via ansøgningsskema.
Ansøgningen bør bl.a. indeholde følgende punkter:

 • Oplysninger om kontaktperson og ansøger
 • Kort beskrivelse af selve projektet, herunder formål, på letforståeligt dansk eller engelsk
 • Kort redegørelse for projektets formål i forhold til andre projekter/forskning på området
 • Beskrivelse af projektets strategi/arbejdsmetode og eventuelle samarbejdspartnere
 • Angivelse af periode for projektets gennemførelse
 • Oplysning om tilknytning til Horsens Kommune
 • Budget: Indtægter og udgifter samt evt. medfinansiering fra andre fonde og uddannelsessted
 • Angivelse af det beløb, der ansøges om
 • Dokumentation i form af Projektbeskrivelse, Budget, CV og evt. andet materiale